DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Zespół Szkół w Czerwieńsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły http://www.zsczerwiensk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021.03.08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.09.01

 

Zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ponadto zastosowano narzędzia ułatwień dostępu:

- możliwość powiększania liter;
- podświetlane i podkreślone linki;
- jasne tło.

 

Kontakt i informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt:
- osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Przemysław Góralczyk
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefon: 68 3278 707
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, składać żądania zapewnienia dostępności oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 43b, 66-016 Czerwieńsk

1) Budynek posiada dwa wejścia: od ul. Zielonogórskiej 43b (oznaczone literą A) oraz od strony boiska szkolnego (oznaczone literą B). Wejście A jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik, następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Wejścia A i B są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, umożliwiają dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu.
2) Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych;
3) Budynek nie posiada windy;
4) W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych, nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille`a. Znajdują się oznaczenia w druku powiększonym.
5) Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
6) Szkoła posiada parking. Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
7) Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8) Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę.