REKRUTACJA

rok szkolny 2024 / 2025

 

Informacje o wynikach rekrutacji do szkoły: 

Termin egzaminu sprawnościowego do klasy I b OPW (oddział przygotowania wojskowego): 10 czerwca 2024 r. w godz. 11.00-12.30 (wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testów, ćwiczeń).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali poytywne wyniki prób sprawności fizycznej
nastąpi 18 czerwca 2024 r. o godz. 12.00
(tablica ogłoszeń w szkole)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
nastąpi 11 lipca 2024 r. o godz. 12.00
(system rekrutacji elektronicznej oraz tablica ogłoszeń w szkole)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (dla osób, które dotychczas tego nie uczyniły)
od 12 lipca 2024 r. do 16 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (Technikum w Czerwieńsku) skierowania na badanie lekarskie
od 15 maja 2024 r. do 15 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
nastąpi 17 lipca 2024 r. do godz. 14.00
(system rekrutacji elektronicznej oraz tablica ogłoszeń w szkole)

 

NABÓR ELEKTRONICZNY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W CZERWIEŃSKU
(WRAZ Z AKTUALNĄ OFERTĄ SZKOŁY)
(kliknij tutaj)

 

NABÓR ELEKTRONICZNY DO TECHNIKUM W CZERWIEŃSKU
(WRAZ Z AKTUALNĄ OFERTĄ SZKOŁY)
(kliknij tutaj)

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych
(kliknij tutaj)

(terminy_rekrutacji_2024_2025_1, 248 kB, PDF, język polski)